olegchagin

VYTVÁRANIE SOCIÁLNEJ DOMINANTY (Формирование социальной доминанты)

Počas evolúcie sa komunikácia zlepšovala v smere pohybu a reč je najvyššou úrovňou tohto pohybu.
Dve paralelné línie utvárania reči – jedna línia rozvoj emócií ako komunikačného prostriedku a druhá línia rozvojom pohybov. V antropogenéze sa tieto dve línie zbiehali v jednom bode a vytvorili reč.
Vytvorenie reči je neoddeliteľne spojené so založením rodiny a komunity.
Vytvorenie písomnej reči je neoddeliteľná spojené so vznikom organizovaného štátu.
K vytváraniu komunikačných prostriedkov dochádza na základe tvorby určitých štruktúr mozgu. DOMINANTNÝ JE SÚBOR MOZGOVÝCH ŠTRUKTÚR, KTORÉ PÔSOBIA V DANOM OKAMŽIKU. Architektúra dominanty sa neustále mení a tieto zmeny sú založené ako na evolučných predpokladoch tak aj na základe tvorby mozgových štruktúr v ranej ontogenéze.
„CHCEM“ / „MÔŽEM“ / „MUSÍM“ sú štádiá utvárania štruktúr mozgu spojených s pohybom, ako aj štádiá formovania osobnosti (jednotlivec / subjekt / osobnosť) a aktivita funkčných blokov mozgu. Individuálne zvláštnosti vytvárania dominanty každej jednotlivej osoby sa za určitých podmienok sformujú ako zručnosť v individuálnom ontogenéze v závislosti od rodinných a komunitných vzťahov. Možnosti individualizácie dominanty sú dané antropogenézou.
Jedným z najdôležitejších (z pohľadu celého organizmu - najdôležitejší) mechanizmov riadenia ľudského organizmu v antropogenéze je PODRIADENIE ADAPTÁCIE DOMINANTE. Fyziologické mechanizmy stresu v antropogenéze sú stále viac podriadené zrelej dominante. Je to spôsobené fyziologickými a biochemickými mechanizmami vplyvu na metabolizmus. Výsledkom toho je tvorba metabolických stereotypov v evolúcií. Súhrn metabolických, fyziologických a psychologických stereotypy sa prejavuje v anatomických osobitostiach a pohybových vzoroch.
V antropogenéze viedlo objavenie sa učiteľa medzi neandertálcami k vytvoreniu zásadne nových vzájomných vzťahov, ktoré vo svete nemali obdoby. To viedlo k vytvoreniu glutaminového stereotypu.
Vznik rodiny, komunity a reči viedol k vytvoreniu taurinového stereotypu. Formovanie štátnosti, presnejšie spôsobu života a formy vzťahov, viedlo k spriemerovaniu metabolického stereotypu. Napriek tomu každý jednotlivec prechádza týmito fázami.
Zlyhanie rozvoja príslušných štruktúr mozgu v každom štádiu vedie k neustálej aktivácii zodpovedajúceho metabolického stereotypu počas celého života (v rôznej miere).
Vytváranie prevládajúcej najvyššej dominanty a jej stabilita v spoločnosti je daná kultúrou tejto spoločnosti. Kultúra - mechanizmus prenosu znalostí o vytváraní vyšších štruktúr mozgu v spoločnosti. Jadrom kultúry je vzdelávacie prostredie, ktoré spoločnosť vytvára pre svojich členov v každom veku. Cieľom prostredia vzdelávania je dominanta každého. Táto dominanta zaisťuje stabilitu štátu.
Rysom najvyššej dominanty západného sveta je „CHCEM“. Nižšie štruktúry nervovej sústavy ľahko vnímajú príťažlivosť spriaznenej dominanty a nasledujú ju. „CHCEM“ je dobre rozvinutá úplne u každého. Znakom najvyššej dominanty je „MUSÍM“ - ako formovanie svojich záujmov v záujme najvyššieho cieľa! Je to ťažké a takých je málo. „MUSÍM“ je v ruskom svete bežnejší než kdekoľvek inde.
„MUSÍM“ je stratégia presahujúca hranice života.
Ale sociálna dominanta, vytvorená človekom ako hodnota, je na celom svete vnímaná ako cieľ, ktorý je buď prijatý, alebo odmietnutý. NADANÍ NA NAJVYŠŠIU DOMINANTU JU PRIJÍMAJÚ, ALEBO ODMIETAJÚ VEDOME, TÍ NESCHOPNÍ JU PRIJÍMAJÚ, ALEBO ODMIETAJÚ NEVEDOME.
Vytvorenie sociálnej dominanty je založené na komunikačných prostriedkoch.

(preklad do slovenčiny z ruského originálu „ Формирование социальной доминанты „ od Čagina Olega Alexandroviča - https://minimal.app/WOpV5MxV )
Poznámka: Glutamínový metabolický stereotyp prevláda po narodení. Pre tvorbu medzineurónových spojení je nevyhnutný glutamín. Postupne s mliekom matky dieťa dostáva taurin a takto i pečeň dieťaťa produkuje viac tepla.

Comments for this post were locked by the author