KOMBINOVANÝ ROZVOJ PREDMETNEJ ČINNOSTI A SYSTÉMU EMOCIONÁLNEJ SIGNALIZÁCIE

Antropogenéza nás dnes priviedla k nevyvrátiteľnému a jasne viditeľnému faktu - vzniku a existencii človeka. Pri analýze štádií antropogenézy (evolúcie človeka a ním vytvorenej spoločnosti) nevyhnutne prichádzame k záveru, že posledným a najdôležitejším krokom na jeho ceste bolo formovanie reči - zatiaľ nezvažujeme otázky o ďalších, pokročilejších a čisto hypotetických fázach antropogenézy. Formovanie reči sa stalo ukončením antropogenézy.
V antropologickom výskume sa kládol dôraz na rozvoj predmetnej činnosti u predchodcov ľudí.
Už dlhšie je známe, že predmety vyrobené našimi vzdialenými predkami boli, ako sme sa približovali k súčasnosti, stále dokonalejšie a s ich zdokonaľovaním sa menila aj štruktúra orgánu práce, ruky. A spolu so zmenou štruktúry končatín a iných častí tela došlo aj k zlepšeniu kontroly pohybov.
Najpodrobnejšie a odôvodnené fázy formovania centrálneho nervového systému z hľadiska evolúcie a predchádzajúce prejavu reči sú rozpracované vo fyziológii pohybu N. A. Bernsteinom. Podľa neho boli úrovne riadenia pohybu stále dokonalejšie, a to sa dialo s vývojom pohybového aparátu a častí nervového systému zodpovedného za pohyb, motoriku. Zdôraznil postupný vznik úrovní tonusu, synergie (poznámka: spolupráca rôznych svalových skupín tela), lokomócie (poznámka: už zahrnuté priestorové pole okolia), predmetnej činnosti (poznámka: činnosti s objektmi mimo tela) a nakoniec reči (poznámka: významová úroveň reči).
VZNIK REČI AKO VÝSLEDKU ZLEPŠENIA POHYBOV TELA A OVLÁDANIE TÝCHTO POHYBOV NEVYVOLÁVA POCHYBNOSTI. Zvlášť dôležitá je tu fáza bezprostredne predchádzajúca vzniku a formovaniu reči – predmetná činnosť. Skutočne, úroveň predmetnej činnosti pripravila a v rozvinutej forme umožnila pochopiť zákon kauzality (príčiny a následku) manipulácie s predmetmi ako symbolickými artefaktmi. NERVOVÉ ŠTRUKTÚRY, KTORÉ VYKONÁVAJÚ SPRÁVNY SLED ČINNOSTÍ Z POHĽADU PROCESU VÝROBY A POUŽÍVANIA PREDMETOV, PRIPRAVILI OPERAČNÚ A SEMANTICKÚ STRÁNKU REČI. Pochopenie predmetu vytvorilo symbol objektu v centrálnom nervovom systéme a bolo otázkou času, kedy ho vytvoríme vo forme symbolického zvuku.
ZDORAZŇOVANÍM POHĽADU NA REČ AKO OSOBITEJ ÚROVNE RIADENIA POHYBU SA ČASTO PREHLIADA KOMUNIKAČNÝ ASPEKT REČI. Zároveň je reč je vo fylogenéze najmladším a najdokonalejším prostriedkom komunikácie. Komunikačné prostriedky v spoločnosti predstavujú faktický spôsob spájania jednotlivcov do komunity, spoločenstva.
Majú zvieratá stojace na rôznych úrovniach evolučného rebríčka komunikačné nástroje? Áno majú a základom pre takéto tvrdenie je pozorovanie správania sa zvierat a pozorovanie existencie spoločenstiev rôznych typov. Aké sú tieto prostriedky komunikácie? Aké štruktúry organizmu zabezpečujú komunikáciu zvierat pri úplnej absencii reči, podobnej ľudskej reči? Aká je evolučná cesta týchto štruktúr?
Aby sme odpovedali na tieto otázky, pozrime sa znovu na vývoj nervového systému u stavovcov. Vývoj mozgovej kôry sa začína z čuchového - limbického mozgu. Najstaršia kôra je spojená s čuchovými receptormi. Pohyby svalov sú riadené miechou. Primárna kôra ovplyvňujúca motorické neuróny v skutočnosti orientuje telo v priestore vzhľadom na gradient koncentrácie atraktívnej chemikálie. Hlavnými funkciami starovekej kôry nebolo riadenie pohybu, ale zámer živej bytosti - výber smerovania pohybu, udržateľnosti túžby, udržanie homeostázy.
Primárna kôra uskutočňovala aferentnú syntézu (poznámka: aferentná syntéza je podstatným základným funkčným princípom najelementárnejšieho stupňa poznania) a vytvárala obraz sveta, ktorý zahŕňal atraktívny (s prísľubom príjemného; priťahujúci) obraz vonkajšieho prostredia a stav vlastného organizmu. Procesy prebiehajúce v primárnej kôre boli relatívne nezávislé - neovplyvňovali priamo ani pohyby tela, ale keďže sa brali do úvahy vonkajšie a vnútorné podmienky, ovplyvňovali túžbu organizmu po jedle a jednotlivcoch opačného pohlavia. Primárna kôra pozostávala hlavne z interneurónov (poznámka: neuróny spojené len s neurónmi; interneurón nekomunikuje priamo s tkanivom alebo orgánom), z ktorých väčšina bola spojená rovnako s interneurónmi.
Táto štruktúra vytvorila podmienky pre prstencový pohyb excitácie (poznámka: vzrušenie neurónov). Pohyb excitácie v uzavretom prstenci spôsobil, že procesy v primárnej kôre sú relatívne autonómne vo vzťahu k procesom prebiehajúcim v tele. To vytvorilo predpoklady pre formovanie emócií - postojov k sebe a svetu - ako stabilnému stavu organizmu. Primárna kôra tvorí limbický systém aj u ľudí a je zodpovedná za tvorbu emócií.
Vytvorenie postoja k sebe a svetu, vyjadreného jazykom nervových impulzov v primárnej kôre, však nebolo pre okolie tajomstvom. Ide o to, že nervová bunka je schopná vytvárať na svojej membráne pomerne veľký výboj. Na ilustráciu môžeme uviesť niekoľko zvierat, ktoré prešli cestou zvýšenia tohto výboja na jednej strane (niektoré ryby – rajnok, úhor, ktoré lovia elektrickým prúdom), alebo na strane druhej cestou rozvoja citlivosti na elektrické polia iných zvierat a na ich detekciu (vtákopysk, mlatkohlav). Pre väčšinu stavovcov je schopnosť vytvárať počas života elektromagnetické polia bežným javom. Citlivosť na tieto polia môže byť vyjadrená v rôznej miere. Pre akékoľvek skupinové správanie je to najstarší spôsob komunikácie.
DVA NAJSTARŠIE PROSTRIEDKY KOMUNIKÁCIE -– VÝMENA CHEMICKÝCH SIGNÁLOV A VÝMENA ELEKTROMAGNE-TICKÝCH SIGNÁLOV - sa teda sústreďujú v primárnej kôre, ktorá je u ľudí zodpovedná za vytváranie emócií. Postupne dostával zastúpenie v primárne kôre stále väčší počet zmyslových orgánov. Rast kôry bol sprevádzaný kvalitatívnou zmenou jej zloženia. Stará kôra sa naďalej zlepšovala pri riadení skupiny skupinového správania. Poskytla tiež stabilitu emócií. Jej spojenie so stredným mozgom je závislé od homeostázy. A jeho vplyv na behaviorálne reakcie (vzťahy s inými jedincami) dokumentuje jeho spojenie s mimickými akciami.
Primárna kôra udáva tón imitácie - práve tento efekt je spojený s učením. Nie je možné vysvetliť vznik a vývoj mimických svalov u cicavcov bez imitačného javu. Ale vzhľad mimického signálového systému predstavuje pridelenie osobitej časti zo všetkých svalov, zodpovedných len za samotnú komunikáciu podobných jedincov v rámci druhu. Pomocou výrazov tváre, mimiky, sa emocionálny stav prenáša na druhého, čo je tiež integrálnym vyjadrením homeostázy, fyziologického stavu tela, hodnotenia prostredia a postoja k tomu druhému - vníma sa, vychádzajúc z vyššie uvedeného, ako sexuálny partner, ako lovecký partner, ako partner v obrane, v hre, ako súper, ako nepriateľ, priateľ, brat atď.

Cicavce majú teda štyri komunikačné kanály nad prvým signalizačným systémom - gestá, mimiku, zvuky a pole (výmena chemických signálov a výmena elektromagnetických signálov). Všetky tieto kanály zjednotíme jedným pomenovaním - emocionálny signálny systém.
Komunikácia poľami (chemické a elektromagnetické signály) je najstaršia. Potom sú gestá, ďalej zvuky a napokon mimika. Gestá, to znamená pohyby tela, sa najskôr prečítajú pomocou vizuálnych kopčekov (talamus) a až potom pomocou vizuálneho analyzátora (zrakový systém). To je dôvod, prečo vizuálne kopčeky získali výhodu a stali sa miestom pre syntézu všetkých telesných informácií. Vizuálny analyzátor, zrakový systém, ešte predtým, ako sa stal účastníkom aferentnej syntézy priestorového poľa a objektu, bol už účastníkom systému emocionálnej signalizácie. Jeho aferentnou syntézou je partnerstvo, vzťah. Ovládanie zvukovej reči a ovládanie mimiky sa vykonáva z blízkych oblastí v kôre (dolná tretina precentrálneho gyru a zadná časť dolného frontálneho gyru - Brocova zóna).
Formovanie reči teda prebiehalo v dvoch súbežných líniách:
1) od lokomócie, cez predmetnú činnosť a operácie so symbolmi až po reč
2) od formovania limbickej dominanty, cez rozvoj emocionálneho komunikačného systému, ďalej cez rozvoj mimicko-zvukového systému komunikácie až po reč.

Ľudské komunikačné schopnosti závisia od dvoch zdrojov.
Po prvé – od primárnej kôry - limbického systému, ktorý odráža stav homeostázy a je závislý od vplyvov polí iných ľudí. K prevahe tohto vplyvu dochádza bez vedomia, komunikácia na tejto úrovni je komunikácia medzi dvoma organizmami. A vzťah medzi nimi je vzťah medzi subjektom a predmetom.
Za druhé - z najnovšej, terciárnej kôry, ktorej pôsobenie môže byť úplne riadené vedomím. V tomto prípade prebieha komunikácia na ľudskej úrovni a vzťah medzi nimi je vzťahom medzi dvoma subjektmi.

(Preklad z ruského originálu od Olega A. Chagina - https://teletype.in/@anthropogenesisresearchinstitute/Hve69Gj5lQa )

Comments for this post were locked by the author